Обработване на заплати

Обработване на заплати

Дейностите и процесите по обработването на заплатите (ТРЗ) обичайно са времеемки, изискват значителни наслагвания на опит и познание, както и технически ресурси.

Основните причини за това са непрекъснатите промени в законодателството и големият обем информация, който трябва да бъде обработван ежедневно.

За да бъдете сигурни, че обработването на заплати във Вашата компания се извършва коректно, е нужно да разполагате с подготвен, висококвалифициран специалист в областта.

Често собствениците на бизнеси изпитват затруднения в обезпечаването на процесите свързани с обработването на заплати, като в повечето случаи проблемите, с които се сблъскват са:

 • Невъзможност да намерят изграден специалист с достатъчно акумулирани опит и познания.

 • За да разполагат, развиват и мотивират необходимия специалист назначен във фирмата е необходим значителен финансов ресурс.

 • Невъзможност да намерят изграден специалист с достатъчно акумулирани опит и познания.

 • Процесът по обработване и изплащане на заплатите на служителите може да бъде нарушен, когато назначеният във фирмата им специалист отсъства по отпуск или болест.

 • Липса на конфиденциалност при определяне размера на възнагражденията и стимулите за всеки отделен служител.

Обработване на заплати от АКТИВиТИ

Все повече собственици на малък и среден бизнес, в отговор на нуждата от оптимизиране на разходите и процесите в компаниите си, избират да поверят обработването на заплати на нас, защото:

Изградихме и поддържаме екип от професионалисти с нужните знания, експертиза и опит

Грижим се за изготвянето, предоставянето и архивирането на цялата документация свързана с обработването на заплатите

Обработваме цялата информация спрямо изискванията на клиента и разпоредбите на закона

Използваме софтуерни продукти за обработката на заплати в съответствие с Вашите потребности и глобалните тенденции в областта

Повишаваме конфиденциалността по отношение на конкретно определения размер на работните заплати на служителите

Гарантираме непрекъснатост на процесите по обработване и изплащане на заплатите, благодарение на големия ни екип от квалифицирани професионалисти

Нашият екип следи и прилага измененията в нормативните изисквания в областта, които са релевантни за Вашия бизнес и индустрия

Процесът на комуникация с нашия екип е олекотен и бърз

Получавате приоритет при заявяване на допълнителна услуга за Вашия бизнес (счетоводни услуги, бизнес консултиране, изготвяне на програми и проекти, временно предоставяне на персонал – главен счетоводител или финансов директор)

Услугите по обработване и изплащане на заплатите, предлагани от АКТИВиТИ, са достъпни независимо в коя точка на България е бизнесът Ви.

Какви са основните дейности по обработване на заплати, предлагани от АКТИВиТИ?

 • Създаване на първоначална регламентация на взаимоотношенията с персонал

 • Изготвяне на документи, свързани с назначаването и освобождаването на служителите, в това число трудови договори, анекси и допълнителни споразумения и др.

 • Обработка на информацията определяща размера на текущите  възнаграждения, в това число отсъствия, извънреден труд, бонуси, социални придобивки

 • Изчисляване на специфични компоненти определящи размера на възнагражденията, в това число: допълнителни плащания, удръжки, обезщетение на неизползван платен отпуск, обезщетения при прекратяване и др.

 • Генериране на ведомости и рекапитулации, месечни декларации за осигурителни вноски и данък върху доходите

 • Изготвяне на платежни нареждания или файлове за импорт за плащането на осигурителни вноски, данъци и заплати

 • Възможност за извършване на всички плащания свързани със заплатите, през специална банкова сметка, открита само за конкретния ангажимент

 • Изпращане на фишове за заплати към служителите

 • Регистрация на трудови договори, анекси и прекратявания в НАП

 • Администриране на документи, свързани с болнични, отпуски по майчинство, отпуски по бащинство

 • Администриране на граждански договори

 • Изготвяне и подаване в предвидените от закона срокове на всички справки и декларации касаещи осигуряваните през дружеството лица към съответните държавни институции

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound