По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 • Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“
 • Предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19, Схема BG-176789478-2021-07 на Министерство на туризма
 • Предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали от пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки по схема BG-176789478-2021-06 на Министерство на туризма
 • Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04 по схема BG-176789478-2021-05
 • Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
 • Предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19 по Схема BG-176789478-2021-01 на Министерство на туризма
 • Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″
 • Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
 • Схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“
 • Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073  „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
 • Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

По ПРСР 2014-2020

 • Анализ разходи и ползи за проект: „Ремонтни работи на обществена сграда към стадион „Спортист“ гр. Генерал Тошево II и III етап“ , по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО”
 • Анализ разходи и ползи за проект: „Вътрешно преустройство на част от първия етаж на съществуваща четириетажна сграда (бивша болница – корпус В) за изграждане на център за настаняване от семеен тип на стари хора в град Генерал Тошево, Община Генерал Тошево“, по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО”
 • Анализ разходи и ползи за проект: „Вътрешно преустройство на част от първия етаж на съществуваща четириетажна сграда (бивша болница – корпус В) за изграждане на център за настаняване от семеен тип на стари хора в град Генерал Тошево, Община Генерал Тошево“, по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО”
 • „Преустройство, разширение и технолигчино оборудване на съществуващ краварник в свинеферма на територията на с.Михалци, Община Павликени, Област Велико Търново и закупуване на Танкер за течен тор JOSKIN, модел MODULO2, тип WPM18004V “ по мярка 4.1.

Изготвени проекти

 • Проект: „Доизграждане на канализационната мрежа, частична рехабилитация на водопроводната мрежа и модернизация на ПСОВ град Генерал Тошево” в рамките на Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007 – 2013 год.” (Анализ на разходи и ползи);
 • Проект:„Рехабилитация/модернизация на пътища” по Програма за „Трансгранично сътрудничество Румъния – България – 2007-2013 г.” на Община Генерал Тошево (Анализ на разходи и ползи);
 • Проект: „Анализ на приложимостта на принципа на частния инвеститор“, в т.ч. „Анализ на сектора на тролейбусните превози“ и „Стратегия / Бизнес план за развитие на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна“ във връзка с подготовката на съвместен проект „Прилагане на мерки за подобряване  качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен”,  
 • Проект: „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Сливен” в рамките на Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007 – 2013 год.” (Анализ на разходи и ползи);
 • Проект: “Подобряване безопасните условия на труд, усъвършенстване организацията на трудовата дейност и създаване на предпоставки за повишаване ефективността на производството и производителността на труда в “Монтажи – Варна” АД” по Схема за БФП BG051PO001-2.3.02 “Безопасен труд”
 • Проект: “Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Варна – втори етап и изграждане на канализационна помпена станция “Акациите” и тласкател, гр. Варна” в рамките на Приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007 – 2013 год.” (Анализ на разходи и ползи);
 • Проект: “Интегриран проект за водния цикъл на гр. Сливен” в рамките на Приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007 – 2013 год.” (Анализ на разходи и ползи);
 • Проект: “Доизграждане на канализационната мрежа, частична рехабилитация на водопроводната мрежа и модернизация на ПСОВ град Генерал Тошево” в рамките на Приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007 – 2013 год.” (Анализ на разходи и ползи);
 • Проект: “Подобряване и изграждане на инфраструктура за отпадъчни води в Община Варна” по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” (Анализ на разходи и ползи);
 • Проект: “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти” по приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” за обекти на община Варна (управление на проект);
 • Проект: “Доизграждане на канализационна мрежа, рехабилитация на водопроводна мрежа и модернизация на ПСОВ – гр. Генерал Тошево” по приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” (Анализ на разходи и ползи);
 • Проект: “Изграждане на канализационна мрежа на кв. Галата и кв. Виница” по ОП “Околна среда 2007-2013 г.” – Община Варна (Финансов анализ и Анализ на риска);
 • Проект:”Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти” по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” за обекти в Община Генерал Тошево (управление на проект);
 • Проект: “Рехабилитация/модернизация на пътища” по Програма за “Трансгранично сътрудничество Румъния – България – 2007-2013 г.” на Община Генерал Тошево (Анализ на разходи и ползи);
 •  Проект: “Модернизиране на земеделските стопанства – закупуване на земеделска техника” на ПТК “Карвуна” – гр. Каварна, гр. Генерал Тошево;
 • Проект: “Реконструкция и преустройство на хижа “Ламборджа” в хотел” на “Стили агро” ЕООД;
 • Проект: “Закупуване на селскостопанска техника, реконструкция и модернизация на оранжерия в с. Казашка река, община Аврен, Варненска област” на “Еко плод” ООД;
 • Проект: “Изграждане на фуражен цех и зърнобаза” на “Птицеком” ЕООД;
 • Проект: “Изграждане на Кланица за бели меса” на “Еко пиле” ЕООД;
 • Проект: “Изграждане на люпилня” на “Агриа” ЕООД;
 • Проект “Модернизация и технологично оборудване на помещения за отглеждане на кокошки носачки” на “Птицеком агро” ЕООД;
 • Проект: “Закупуване на земеделска техника” на “Стили агро” ЕООД;
 • Проект: “Подпомагане на организации на производители” на Кооперация “Добруджанско мляко”, гр. Добрич;
 • Проект “Закупуване на земеделска техника” на ЧЗС Илко Павлов, гр. Генерал Тошево;
 • Проект: “Засаждане на лозови масиви” на “Ийст Агро – Григор Григоров” ЕТ; 
 • Проект: “Изграждане на предприятие за съхранение на селскостопанска продукция и добив на нерафинирани масла от нея” на “Сънойл” ООД;
 •  Проект “Строителство на сграда за настаняване на туристи (хотелска част) и дегустационна зала и разширение на винарска изба “TODOROFF” в с.Брестовица, община Родопи, обл. Пловдив” на “Тодоров” АД, гр. София (клон – с.Брестовица);
 • Проект “Създаване и реализация на “туристически пакети” за селски туризъм на базата на природните данни на с. Брестовица, община Родопи, обл. Пловдив и възстановяването на “стара изба”, представляваща исторически паметник” на “Тодоров” АД, гр. София (клон – с. Брестовица). 

Други

 • Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, Министерство на туризма BG-176789478-2022-01 / 02/ 03/ 04/ 05
 • Проектно предложение:„Затворени врати  на социалната изолация” на Община Генерал Тошево по Програма за трансгранично сътрудничество INTEREG V-A Румъния – България 2014 – 2020 по: Приоритетна ос 5: Един ефективен регион Специфична цел 5.1: Увеличаване капацитета на сътрудничеството и ефективността на публичните институции в контекста на CBC (Анализ разходи и ползи)
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound