Одитни комитети

Във всяко предприятие от обществен интерес се създава одитен комитет. Одитният комитет на предприятие по § 1, т. 22, букви “г” и “е” (предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулирания пазар в държава – членка на Европейския съюз; кредитни институции; застрахователи и презастрахователи; пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове; инвестиционни посредници, които са големи предприятия по смисъла на ЗСч; колективни инвестиционни схеми (КИС) и управляващи дружества по смисъла на ЗДКИС и на други предприятия за колективно инвестиране, които са големи предприятия по смисъла на ЗСч; финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции, които са големи предприятия по смисъла на ЗСч; „Холдинг БДЖ” ЕАД и дъщерните му предприятия; НКЖИ; търговски дружества, чиято основна дейност е да произвеждат и/или да пренасят, и/или да продават електроенергия и/или топлоенергия и които са големи предприятия; търговски дружества, чиято основна дейност е да внасят и/или пренасят, и/или разпределят и/или транзитират природен газ и които са големи предприятия по този закон; търговски дружества, чиято основна дейност е да предоставят водоснабдителни и канализационни услуги) от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството може да изпълнява възложените му от закона функции и по отношение на управляваните от предприятието фондове.Одитният комитет е механизъм на корпоративно управление, който повишава надеждността на  финансовите отчети, подобрява вътрешния контрол и увеличава ролята на одитора. Одитния комитет е нормативно регламентиран в чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

E. ОДИТНИ КОМИТЕТИ

1.1.

О.К. ЗА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ (изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети)

180,00 лв.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound