Годишен доклад за дейността

Годишният доклад за дейността (ГДД) представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. Основните изисквания към съдържанието на ГДД, валидни за всички предприятия са посочени в чл. 39 от Закона за счетоводството.

Всички АД и КДА, изготвящи такъв доклад, задължително посочват в него и информацията съгласно чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон. Всички публични дружества и други емитенти на ценни книжа, и предприятията по § 1д от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК ), изготвят годишен доклад за дейността с минимално съдържание съгласно чл.100н, ал. 7 и 8 от ЗППЦК, както и Приложене № 10 към Наредба № 2 от 17.09.2003г.

Съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за счетоводството микро- и малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не изготвят доклад за дейността, при условие че информацията относно придобиването на собствените им акции, изисквана от чл. 187д от Търговския закон, е оповестена в приложението към годишния финансов отчет или в бележка под линия към съставения счетоводен баланс.

Б.  ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1.1.

Годишен доклад за дейността за всички публични дружества и другите емитенти на ценни книжа

180,00 лв.

1.2.

Годишен доклад за дейността за дружествата със специална инвестиционна цел.

180,00 лв.

1.3.

Годишен доклад за дейността за предприятия по § 1д от ДР на ЗППЦК, които са акционерни дружества

144,00 лв.

1.4.

Годишен доклад за дейността за предприятия по § 1д от ДР на ЗППЦК, които са дружества с ограничена отговорност

120,00 лв.

1.5.

Годишен доклад за дейността за предприятия по § 1д от ДР на ЗППЦК, които са държавни предприятия

120,00 лв.

1.6.

Годишен доклад за дейността за акционерни дружества и командитни дружества с акции, които не са публични

96,00 лв.

1.7.

Годишен доклад за дейността за дружества с ограничена отговорност, които не са публични

96,00 лв.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound