Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ

Настоящата политика е приложима и ангажираща за ACTIVITY в качеството си на администратор на лични данни, като носи отговорност за обработването на личната Ви информация на настоящия уебсайт. В настоящата Политика за поверителност „Собственик на сайта“,  „ние” или „нас” се отнася до ACTIVITY.

Настоящата Политика за поверителност описва как събираме, съхраняваме и използваме информация за лицата, посещаващи този уебсайт („Лични данни”), как използваме Личните Ви данни и дава информация за предприетите от нас действия по зачитане правата Ви по отношение на Вашите личните данни.

Имайте предвид, че можем периодично да променяме, изменяме, допълваме, съкращаваме или актуализираме по друг начин настоящата Политика за поверителност, като съответната нова версия ще бъде публикувана на този уебсайт.

Какви Лични данни обработваме и за какви цели?

За повечето от нашите услуги не е необходима никаква форма на регистрация, което Ви дава възможност да посещавате сайта ни, без да ни информирате кой сте. За някои услуги обаче може да е необходимо да ни предоставите Лични данни, като например името Ви, и-мейл адрес или телефонен номер. Възможно е да събираме и използваме Лични данни, за да Ви предоставим продукти или услуги, да фактурираме продукти и услуги, които искате, да предлагаме продукти и услуги, за които смятаме, че могат да представляват интерес за Вас (когато са изпълнени законовите предпоставки за това), или за да комуникираме с Вас с друга цел, която е видна от обстоятелствата или за която Ви информираме при събирането на Лични данни от Вас. Основанията, въз основа на които най-често обработваме личните Ви данни са вашето съгласие, изпълнението на договор, по който сте страна, изпълнение на законово задължение или за целите на легитимните интереси на ACTIVITY.

Лични данни, използвани с цел анализ потреблението на уебсайта:

 Възможно е да събираме и обработваме информация за посещенията Ви на този уебсайт, например, страниците, които посещавате, уебсайта, през който достъпвате, и някои от търсенията, които извършвате. Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и да съберем обобщена статистика за лицата, които ползват сайта ни, за вътрешни цели във връзка с прочуването на пазара. В този процес е възможно да инсталираме „бисквитки“, които събират информация за наименованието на домейна на потребителя, Вашия доставчик на интернет услуги, операционната Ви система, както и датата и часа на достъп. „Бисквитка“ е малък информационен елемент, изпращан до браузъра Ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра Ви. Бисквитките не увреждат компютъра Ви. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява, когато получите „бисквитка“, което ще Ви позволи да решите дали искате да я приемете или не. Имате възможност и изцяло да се откажете да получавате бисквитки.

Понякога на този сайт е възможно използването на интернет тагове от нас или ангажирани от нас трети лица, предоставящи рекламни или други услуги, (таговете са познати също като „action tags“, „single-pixel GIFs“, „clear GIFs“, „invisible GIFs“ и„1-by-1 GIFs“) както и бисквитки, както и да внедряваме въпросните тагове/бисквитки чрез трето лице – рекламиращ партньор или партньор за уеб анализ, който се намира и съхранява съответната информация (включително Вашия IP адрес) в друга държава. Тези тагове/бисквитки са поставени както в онлайн реклами, които водят потребителите до този сайт, така и на различни страници в този сайт. Използваме тази технология, за да измерим ответното поведение на посетителите на сайтовете ни и ефективността на рекламните ни кампании (включително колко пъти е отворена дадена страница и коя информация е разгледана), както и за да оценим ползването на този уебсайт от Ваша страна. С помощта на тези тагове/бисквитки третото лице – партньор или партньорът за уеб анализ може да събира данни за посетителите на нашия и на други сайтове, да изготвя справки за нас относно активността на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с ползването на уебсайта и интернет. Тези партньори могат да предоставят събраната информация на други лица, ако има такова правно изискване или ако ангажират други лица да обработват информация от тяхно име.

Възможно е да комбинираме, агрегираме или анонимизираме данни, които сме събрали от Вас, и данни, които сме събрали от Вас или за Вас от други източници като бази данни с публичен достъп, доставчици на демографска информация, партньори, с които провеждаме съвместна маркетингова дейност, социални медийни платформи и други трети лица.

Възможно е да използваме данните Ви за търговски цели, включително за одити, за мониторинг и предотвратяване на измами, нарушения и други потенциални злоупотреби с нашите продукти и услуги, както и с цел внасяне на изменения в предлаганите от нас услуги. Възможно е също така да използваме данните Ви по начин, който считаме за необходим или уместен: (а) по силата на действащите законови разпоредби; (б) с оглед спазване на съдебни разпореждания; (в) за да отговорим на искания от страна на публични органи и държавни власти, включително публични органи и държавни власти извън държавата, в която пребивавате; (г) за да прилагаме общите си условия; (д) за да защитим своите операции или тези на свързаните с нас лица; (е) за да защитим своите права, неприкосновеност, сигурност и имущество и/или тези на свързаните с нас лица, Вашите такива или тези на трети лица; (ж) за да получим съответната правна защита или да ограничим вредите, които може да претърпим.
 

Кога и на кого разкриваме Вашата информация?

Настоящата Политика за поверителност описва обстоятелствата, при които е възможно да споделим Личните Ви данни. Възможно е да разкрием Личните Ви данни на трети лица, които действат от наше име, за по-нататъшна обработка съгласно целта(целите), за която(които) са събрани първоначално, или за да бъдат обработвани законосъобразно по друг начин, като например доставка на услуги, оценка на полезността на този уебсайт, маркетинг, управление на данни или техническа поддръжка.

Възможно е Лични данни да бъдат разкрити: на трето лице, ако сме длъжни да го направим по силата на приложим закон, съдебно разпореждане, призовка или правителствен акт; ако добросъвестно считаме, че разкриването е необходимо с оглед защита на законови права, сигурността и целостта на настоящия уебсайт, с оглед защита на Вашата безопасност и тази на другите; като част от наказателно или друго правно разследване или производство в страната или чужбина; на трети лица, консултанти и други организации в разумно необходимата степен за напредването или преминаването към преговори или сключване на корпоративни или търговски сделки.

Личните данни, които събираме от Вас, може да се обработват, достъпват и съхраняват извън България в други държави. Във въпросните държави може да се прилага различна степен на защита на Личните данни. В случай че предадем Личните Ви данни на външни дружества в други юрисдикции, ще гарантираме, че Личните Ви данни са защитени, като приложим степента на защита, изискуема съгласно действащите закони за защита на личните данни.

Как защитаваме Личните Ви данни?

Използваме подходящи технически, административни и физически предпазни мерки за защита на информацията, събирана посредством настоящия уебсайт. За съжаление никоя организация не може да гарантира абсолютна сигурност на информацията, особено информация, която се предава по интернет.

Как боравим с информация от лица, ненавършили 14 години?

Нашият уебсайт не е предназначен за деца. Не събираме съзнателно лични данни от деца, ненавършили 14 години. Ако все пак се наложи на дете под 14 години да ползва някоя от формите на нашия уеб сайт, които изискват предоставяне на лични данни, то функционалностите на сайта следва да бъдат използвани от родител/настойник от името на детето.

Колко дълго съхраняваме Лични данни?

Съхраняваме Личните Ви данни само за периода, необходим за осъществяване на целите, за които са събрани, или за спазване на законовите или регулаторните изисквания. При Ваше искане, ще Ви предоставим по-детайлна информация.

Какви права имате и как можете да ги упражните?

При всяко обработване на Лични данни ние вземаме мерки в разумни граници, за да обезпечим, че Личните Ви данни са точни и актуални за целите, за които са събрани. Ще Ви дадем възможност да упражните следните права при условията и до степента, определени в закона.

Ако желаете да се свържете с нас относно използването на Личните Ви данни или за да възразите частично или изцяло срещу обработването на Личните Ви данни, свържете се с нас. Ако сте дали съгласие, може да го оттеглите.

Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от ACTIVITY при посещение на нашия уеб сайт:

  1. Да получите достъп до Вашите личните данни, които ACTIVITY обработва и да получите копие от тях;
  2. При непълнота или неточност в данните, които ACTIVITY обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;
  3. Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;
  4. В определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
  5. В случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание;
  6. Да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
  7. Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Ние ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок и не по-късно от 30 дни от неговото получаване.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Понастоящем не реагираме на подавани от уеб браузъри сигнали „do not track”, нито на други механизми, които предоставят метод за отказ от събирането на информация от уебсайтове и други онлайн услуги.

 

Поверителността в ACTIVITY

Отговорното използване на личните данни е една от основните ценности на ACTIVITY.
Неприкосновеността на личните данни в ACTIVITY се регулира от корпоративни правила.

Корпоративните правила представляват система от свързани с неприкосновеността принципи, правила и инструменти, чието предназначение е да гарантират защитата на личните данни. Тези правила кореспондират с най-добрите към днешна дата практики при изпълняване на приложимите в България и Европейския съюз изисквания за защита на личните данни.

Свържете се с нас

Ако желаете да се свържете с нас относно начина, по който използваме Личните Ви данни, или желаете да упражните правата си, свързани с неприкосновеността на Личните данни, пишете ни на адрес: office@activity.bg или на следния физически адрес:

ACTIVITY
9000 Варна, ул. „Дунав“ 5, eт.3,

За да получите отговор възможно най-бързо, дайте ни следната информация:

  • Име на уебсайта, до който се отнася въпросът Ви;
  • Каква е връзката Ви с нас и по какъв начин сте си взаимодействали с нас;
  • Описание на информацията, която бихте искали да получите от нас.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound