Общи условия за ползване на сайта

 ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

„АКТИВИТИ НАЦИОНАЛНА МРЕЖА“ АД, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 200610800,  със седалище гр. Варна и адрес на управление гр. Варна 9000, район “Одесос”, ул. “Дунав” 5, ет. 3, е дружество собственик на комбинираните марки ACTIVITY, АКТИВИТИ („Марката“). „АКТИВТИ НАЦИОНАЛНА МРЕЖА“ АД не извършва самостоятелно услуги към клиенти, като по силата на сключени лицензионни договори предоставя правото на ползване на марките към самостоятелни юридически лица със специализация в сферата на счетоводното обслужване, финансите, данъчното, бизнес и правно консултиране, както и услуги свързани с администрирането на имоти. „АКТИВИТИ НАЦИОНАЛНА МРЕЖА“ АД провежда обща политика по отношение представянето и рекламирането на марките и позиционирането им в онлайн пространството, поради което този уебсайт activity.bg е разработен и се поддържа от „АКТИВТИ НАЦИОНАЛНА МРЕЖА“ АД, (“Собственик на уебсайта”),  посочено също по – долу като „ACTIVITY“, “ние”, “нас” или “наш” Независимо, че условията за ползване може да реферират и към други дружества предоставящи услуги под марката „ACTIVITY“, те обвързват единствено Вас и нас и не обвързват никое от тези дружества.

Тези общи условия представляват договор между Вас и ACTIVITY, с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и ACTIVITY. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на ACTIVITY.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели

Определения
Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

„Интернет сайт“ е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във браузъра на потребителя, при набор от потребителя на електронния адрес www.activity.bg;

„Интернет страница“ е съставна и обособена част от „Интернет сайта“.

„Потребител“ на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело от всяко възможно техническо средство електронния адрес или достигнало по друг начин до интернет страницата или сайта;

„Групата от дружества“  са всички самостоятелни юридически лица предоставящи услуги под търговските марки собственост на „АКТИВИТИ НАЦИОНАЛНА МРЕЖА“ АД.

„Интерфейс“ е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

„IP Адрес“ е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

„Информационна система“ е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.

„Платформа“ е съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребитeля до възможностите на интернет пространството.

„Браузър“ е компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

„Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

„Злоумишлени действия или бездействия“ са действия или бездействия, нарушаващи законите, Интернет етиката и/или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, като: изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да е било действия в посочения по-горе смисъл.

„Случайно събитие“ е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ACTIVITY прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.  ACTIVITY не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. ACTIVITY полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

ACTIVITY не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

ACTIVITY не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

ACTIVITY не носи отговорност за действията на своите потребители, които се отклоняват от целите на сайта и нарушават етиката в интернет пространството, добрия тон или действащото законодателство. Отговорността в тези случаи е единствено на Потребителя, който е предприел тези действия.

ACTIVITY не носи отговорност за вреди, причинени чрез предоставяните от нея услуги, от действието или бездействието на потребители на сайта спрямо трети лица.

ACTIVITY не носи отговорност и не гарантира достоверност, пълнота и изчерпателност на информация и/или документи, публикувани от потребителите.

ACTIVITY не носи отговорност в случаите, когато публикувано от потребител съдържание (новина, информационен ресурс и т.н.) се окаже обект на авторско право на трето лице. В този случай, при надлежно уведомяване, ACTIVITY се задължава да премахне съдържанието, както и да предприеме действия срещу съответния Потребител.

ACTIVITY има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

Горепосочените ограничения на отговорността се прилагат не само спрямо нас, но също и по отношение на всяко друго дружество, което предлага услуги под марката ACTIVITY и съответно към неговия персонал. Горепосочените ограничения на отговорността са приложими доколкото е позволено от приложимото право, и независимо дали имат нормативно, договорно, деликтно (включително, но не само небрежност) или друго основание.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
АВТОРСКИ ПРАВА

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси (включително, но не само текстове, изображения, база данни, графики, илюстрации, лога, снимки), материали, софтуерни програми и приложения, публикувани на сайта принадлежат на ACTIVITY и/или съответните правоносители, когато са посочени други. Информационните ресурси са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и има за последица гражданска, административно – наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Потребителят може свободно да публикува връзки към сайта, като посочва източника и автора на съответния материал.

Използването на кой да е от предоставените ресурси без изричното писмено съгласие на ACTIVITY е забранено.

Изключение от посочените в настоящия раздел забарни се прави само за статистически данни или данни извлечени от публични регистри обработени от за целите на класации или финансови съпоставки и анализи, чието използване се разрешава при изрично посочване на ACTIVITY като техен източник.

Когато в сайта са представени ресурси, чиито авторски права принадлежат на трети лица, това е изрично посочено, като са публикувани името на автора и при възможност връзка към източника.

Вие като потребител нямате право да използвате търговските марки и логата, нито поотделно, нито в комбинация с други думи или елементи на дизайна, включително в прессъобщения, рекламни материали или други промоционални, маркетингови материали или медии, нито в писмен, устен, електронен и визуален вид, нито под друга форма.

Използването и препратките към търговски марки на трети страни в този Уебсайт са само за идентификационни цели и не означават, че тези страни са одобрили този Уебсайт или негово съдържание. Тези Условия за ползване не Ви предоставят правото да използвате търговските марки на трети страни.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ЗАННИ

Във връзка с използването на услугите на сайта, ACTIVITY, в качеството си на администратор на лични данни спазва изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защита на данните), националното законодателство и подзаконовите нормативни актове.

За определяне видовете лични данни и целите за тяхното събиране и обработка, както и за гарантиране на сигурността на потребителите и техните данни ACTIVITY разработва и следва Политика за поверителност, представляваща Приложение 1 – неразделна част от настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

Всяка една от интернет страницата съдържа текстове, изображения, аудио и видео файлове, база данни, графики, илюстрации, лога, снимки, търговски марки и друга информация, свързана с ACTIVITY.

Съдържанието на интернет страниците поместени от ACTIVITY не трябва да се тълкува като препоръка или предложение за покупка или продажба на каквито и да било активи, в това число и финансови инструменти.

Информацията, съдържаща се на тази интернет страници не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като база за вземане на инвестиционни решения.

РАЗДЕЛ ПЕТИ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА
ACTIVITY

ACTIVITY има правото да изпраща търговски съобщения до своите Потребители, чиято цел е да предложи реклами или информация за свои собствени или предлагани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави анкети или запитвания по различни въпроси и други.

ACTIVITY има право да помества информация на сайта за услугите и продуктите предоставяни от дружествата от групата. За целите на настоящите Общи условия под продукт се има предвид стандартизирана услуга, чието съдържание е разработено и предоставено в адаптируем и/или активируем текстов вид, позволяващи индивидуализиране на материята чрез отстраняване на текстове и/или добавяне на специфични такива, касаещи съответния потребител.

В случай, че ACTIVITY получи от Вас запитване и/или заявка за предоставянето на услуга и/или продукт, то ние имаме право да пренасочим заявката към дружество от групата отговорно за предоставянето на конкретния вид услугата.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всеки Потребител има право на безплатен достъп до ресурсите на сайта, освен в случаите, когато дадена информация и/или информационен ресурс се разпространява по силата на договор за платени услуги.

Всеки Потребител е длъжен да спазва Общите условия, етиката в интернет пространството, добрия тон и законодателството на Република България, що се отнася до използването на предоставяните от ACTIVITY услуги и публикуваните от него ресурси.

Когато става дума за достъп до платени услуги или услуги с ограничен достъп, всеки Потребител е длъжен да пази потребителските си данни от други лица с цел предотвратяване на неоторизиран достъп на трети лица до информационните ресурси на сайта.

В случай, че потребителят изпрати запитване и/или заявка чрез сайта за предоставянето на услуга и/или продукт, то се счита, че същият е дал изричното си и предварително съгласие ACTIVITY да пренасочи заявката, съответно и съдържащите се в нея данни, към дружество от групата отговорно за предоставянето на услугата и/или продукта.

При искане за извършване на услуга или заявка за продукт потребителят няма право на отказ, след като му бъдат услугата или продукта предоставени напълно, и/или договорът изпълнен изцяло.
 

РАЗДЕЛ СЕДМИ
ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Общите условия, както и приложенията към тях са винаги достъпни на www.activity.bg, като ACTIVITY има право да ги изменя и допълва по всяко време. При промяна на Общите условия и приложенията към тях същите се публикуват на интернет сайта и Вие следва да се считате за уведомени за промените с последващото си посещаване на интернет сайта.

 

РАЗДЕЛ ОСМИ
РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Спорове между страните по настоящите Общи условия се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействието на компетентните съдебни органи.

РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ
ПРИЛОЖИМО ПРАВО

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и за всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси, се прилага българското законодателство.

Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила считано от 01.01.2023г

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound