Category

Блог

Home / Блог
Данъци

Промени в декларирането на необлагаеми доходи на служителите

 

В срок до 28.02.2023 г. работодателите трябва да предоставят информация в НАП за изплатените през 2022 г. доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Със Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) бяха направени промени, свързани с информацията, която ежегодно се предоставя в НАП със справките по чл. 73, ал. 1 и 6 от ЗДДФЛ. Промените, направени с този нормативен акт по отношение на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, ще се прилагат за доходи, изплатени след 01.01.2023 г., и нямат отношение към данните, които ще се подават за 2022 г.

Деклариране на доходи на физически лица

На основание чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ работодателят изготвя справка по образец за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения (доходи по чл. 24 от ЗДДФЛ, с изключение на доходите по ал. 2, т. 1, букви “а” – “д”, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, когато са предоставени в натура, т. 10, 12, 13, т. 16, когато са предоставени в натура, т. 17, когато са предоставени в натура, и по ал. 4 от същия закон) и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Справката се предоставя на ТД на НАП по място на регистрация на работодателя до 28 февруари на следващата година.

Декларирането от физическото лице се прави по общите правила за деклариране на доходите от трудови правоотношения с годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Кои необлагаеми доходи трябва да бъдат посочени в справката?

Предоставените на служителите ваучери за храна, които са освободени от облагане с данък върху социалните разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, изплатените обезщетения за първите три дни от болничния, еднократните помощи, в размер до 2400 лв. за раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак и др, поясняват от приходната агенция.
Както досега, в справката се посочва информация за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски, както и за резултатите от годишното преизчисляване на доходите от трудови правоотношения от основния работодател.

В случай че Ви възникват допълнителни въпроси можете да се обърнете към нашите специалисти.

Данъци

Промяна в прага на облагаемия оборот за задължителна регистрация по закона за ДДС

Съветът на Европейския съюз разреши на България да въведе специална мярка за дерогация от чл. 287 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28.11.2006 г., относно общата система на данък върху добавената стойност (ДДС). Така определеното решение е имплементирано в националното законодателство с изменение на чл. 96 от ЗДДС и съответно с определяне на облагаем оборот от 100 000 лв, като минимален праг за задължителна регистрация на данъчно задължените лица по същия закон. Цитираната промяна в закона влиза в сила считано от 01.01.2023 г.

Увеличаването на минималния праг за регистрация по ДДС от 50 000 лв. на 100 000 лв. е мярка, която би имала положителен ефект в настоящата трудна икономическа обстановка и ще доведе до намаляване на административната тежест за бизнеса, особено за малките предприятия. Друг очакван положителен ефект за тези компании е и създаване на допълнителни конкуренти предимства.

От 1 януари 2025 г. на държавите-членки ще бъде позволено да освободят от ДДС доставките на стоки и услуги, извършени от данъчно задължени лица, чиито годишен оборот не надвишава прага от 85 000 евро

Данъци

Данъчно третиране от гледна точка на ЗДДС на продажбата на транспортно средство (автобус) от българско юридическо лице на физическо лице от трета страна

Продажбата на транспортно средство се определя от гледна точка на ЗДДС, като продажба на стока. За правилното данъчно третиране на доставката, следва първо да се определи мястото й на изпълнение от гледна точка на разпоредбите на ЗДДС.

Съгласно чл.17, ал.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността и на всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2. Мястото на изпълнение на доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или трето лице, съгласно ал.2 на същия член, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.

Изхождайки от горепосочените разпоредби на закона, мястото на изпълнение на доставката на транспортното средство е на територията на страната (България).

По силата на чл. 12 от ЗДДС, облагаема е всяка доставка на стока или услуга, когато е извършена от данъчно задължено лице и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, освен в случаите, в които същата не попада в обхвата на освободените доставки посочени изрично в Глава четвърта от ЗДДС.

В тази връзка, доставката се третира като облагаема за целите на ДДС.

В случай, че транспортното средство се изпрати или превози от територията на страната, до трета страна, приложение следва да намерят разпоредбите на чл.28 от ЗДДС. Съгласно т. 1 и т.2 на посочения член, облагаема доставка с нулева ставка на данъка е доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика или от и за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната.

Важното в случая е, че за да бъде приложена нулевата ставка на данъка по чл. 28 от закона, доставчикът следва да разполага с доказателствата, посочени в чл. 21, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), а именно:

  • митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоката (транспортното средство), удостоверяващ напускането му от митническо учреждение на напускане или друг документ, удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ, съгласно митническото законодателство;
  • фактура за доставката или друг документ в случаите, когато доставчикът не е задължен да издава фактура за доставката, от който е видно, че предмет на доставката е изнесената стока;
  • документ за превоза на тези стоки.

В ППЗДДС не са изрично посочени конкретни документи, които трябва да притежава доставчика за доказване на превоза на стоките. Вида на документите зависи от начина по който се осъществява превоза.

В случай, че доставчикът не се снабди с горепосочените документи до изтичане на календарния месец, следващ календарния месец през който данъкът е станал изискуем, съгласно чл.37, ал.2 от ЗДДС и чл.39, ал.1 от ППЗДДС за доставката ще следва да се начисли 20% ДДС. В този случай, данъкът следва да се начисли чрез издаването на протокол по чл.117, ал.2 от закона в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем.

Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата чрез анулиране на издадения протокол, като за анулирането не следва да се издава нов протокол.

В случай че при продажбата на автомобила за дружеството не са изпълнени условията на чл. 28 от ЗДДС, следва да бъде приложена стандартната данъчна ставка в размер на 20 %, съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС .

Данъци

Специфичен случай за регистрация по ДДС на Сдружение (ЮЛНЦ), получаващо финансирания за дейността си в сферата на образованието

Юридическите лица, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), свободно определят целите си и могат да се самоопределят като организации за осъществяване на дейност в обществена или в частна полза – чл. 2, ал. 1 от закона. Определянето се извършва с устава, учредителния акт или с изменение в тях, на основание чл. 2, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

Извършването на стопанска дейност и нейният предмет са регламентирани с чл. 3, ал. 2 – 6 от ЗЮЛНЦ, а именно:

„(3) Юридическите лица с нестопанска цел могат да извършват допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели.

(4) Предметът на стопанската дейност се определя в устава или учредителния акт на юридическото лице с нестопанска цел.

(5) Извършването от юридическите лица с нестопанска цел на стопанска дейност се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност“.

От прегледа на разпоредбите залегнали в член 1 от ТЗ и становищата на приходната администрация се налага извода, че за да се определи една дейност, осъществявана от ЮЛНЦ, като търговска/стопанска, тя следва да отговаря на следните критерии:

  1. „дейността да се извършва по занятие, да е източник на постоянен, регулярен доход и дейността да се осъществява с цел печалба или дейността да се осъществява в частен интерес на юридическото лице;
  2. цените на предоставените услуги или стоки да се формират на пазарен принцип.“

В действащите ЗДДС и Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) не е правно регламентирано понятието „стопанска дейност“.

Данъчно задължено лице, по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС, „независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него“. Като такава следва да се квалифицира извършваната дейност от юридически лица с нестопанска цел, когато се извършва по занятие и е източник на постоянен, регулярен доход.

В този смисъл, юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, придобиват статута на данъчно задължени лица, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, в случаите, когато същите извършват независима икономическа /стопанска/ дейност“.

Условията за регистрация по ЗДДС са залегнали в глава 9 на част 6 от ЗДДС, а именно: На основание чл. 95 от ЗДДС, на регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12 от същия закон.

За целите на регистрацията по ЗДДС, Сдружението следва да определи кои от извършваните от него доставки отговарят на критериите за дейност „осъществявана редовно, по занятие” и „срещу възнаграждение” /стопанската дейност/, съответно, да разграничи доставките на стоки и услуги, които попадат в обхвата на чл. 96 от ЗДДС.

Облагаемият оборот, при който се изисква задължителна регистрация по ЗДДС, се определя по правилата на чл. 96 от закона. Съгласно чл. 96, ал. 2 от материалния закон, облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:

  1. Облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка на данъка;
  2. Доставките на финансови услуги по чл. 46 от закона;
  3. Застрахователни услуги по чл. 47, когато дейностите по т. 2 и т. 3 са свързани с основната дейност на лицето.

В облагаемия оборот не се включват доставките с нестопански характер, освободени по смисъла на чл. 44, ал. 1 от ЗДДС. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 44, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, освободена доставка е доставката на стоки и извършването на услуги от организации, които не са търговци, поставящи си цели от политически, синдикален, религиозен, патриотичен, философски, филантропски или граждански характер, когато доставката е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност или използвани за постигане на поставените цели. Посоченото е валидно при условие, че не се нарушават правилата на конкуренцията. В случай, че дейността на Сдружението нарушава правилата за конкуренция, няма да е приложима нормата на чл. 44, ал. 1 от ЗДДС и доставките биха били облагаеми по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС.

Изхождайки от гореизложеното, юридическо лице с нестопанска цел, може да се определи като данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, когато същото извършва стопанска дейност или независима икономическа дейност по смисъла на ал. 2 на същата правна норма, независимо от нейните цели. В резултат на което, би могло да подлежи на задължителна регистрация, или на регистрация по избор по материалния закон.

Служителите разказват

Димитър Георгиев – стажант

Последните два месеца, които прекарах в компанията специализирана в направление счетоводство от групата АКТИВиТИ,  бяха едни от най-вълнуващите и специални месеци в живота ми. При тях се научих на много неща, благодарение на членовете на екипа, които отделиха от времето си да ме научат на нещата, с които ще се сблъскам в реална работна среда.

Научих се да бъда по-отговорен, по-бърз, но най-важното, на което се научих е как да се държа в работна среда, както и натрупането на безценния опит, който ще ми помогне за моята бъдеща кариера и развитие.

Искам да изкажа огромните благодарности на целия екип и на всеки, който ми е отделил от времето си да ме научи как да си вършим най-бързо и най-качествено възложените задачи. Участието на компанията в подобни проекти с Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски” е изключително полезно за учениците и им дава възможност да видят какво е да работиш и как да се държат в реална работна среда. Бих се радвал в бъдеще да бъда постоянна част от този екип.

 

Димитър Георгиев

Участник в “Практическо обучение на ученици от ВТГ „Георги Стойков Раковски“ – гр. Варна
по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2”, 2022 г”

Служителите разказват

Гергана Христова – стажант

По време на производствената практика в компания от групата АКТИВиТИ, специализирана в предоставянето на счетоводни услуги, освен че се запознах с компетентни в сферата на счетоводството лица, но и успях да разбера как се случват нещата, които учим в училище на практика. Менторите ни ни посрещнаха още от първия ден с усмивка и широко отворени обятия. Още от първия ден те бяха готови да ни споделят знанията си. Обясняваха ни подробно всяко едно нещо с цел да усвоим по-добре поставената задача за деня. Запознаха ни с тяхната методология на работа, с програмните и продукти и т.н.

За мен стажът в компанията от групата АКТИВиТИ беше много важен. Исках да видя в действителност какво означава да си счетоводител, тъй като възнамерявам след завършване на средното си образование да продължа да следвам в университетско учебно заведение Счетоводство и контрол. Колкото и смешно може би ще прозвучи, но от малка винаги съм си представяла как сутрин отивам на работа със стилен костюм, високи обувки, грим и си сядам на стола и започвам да работя. От друга гледна точка стажът спомогна за личностното ми развитие. Доизгради навиците точност, прецизност, етично поведение, съобразителност, аналитично мислене и т.н. Времето прекарано в предприятието беше идеална възможност за поставянето на така наречените първи стъпки към мечтите ми.

Установих, че много от нещата, които сме изучавали на теория в училище и съм си мислела, че няма да са ми необходими в един прекрасен момент намират своето място под слънцето. Разбрах колко е важно да си винаги информиран с актуална информация, ако не за всеки ден то поне за седмицата тъй като всеки ден излизат нови разпореждания. Освен това колкото си по навътре в материята толкова по – лесно се намират така наречените вратички в ситуации когато сме допуснали някаква волна или неволна грешка дори когато тя изглежда невъзможна за поправяне.

Мнението ми по отношение на персонала, ако до сега не е станало ясно е следното: компетентни в своята област специалисти, отворени към млади хора притежаващи амбиция и жажда за изучаване на занаята, прецизни, точни, комуникативни, добронамерени, критици, взискателни и иновативни.

В заключение мога да кажа, че извлякох положителна есенция от времето прекарано във фирмата.

 

Гергана Христова

Участник в “Практическо обучение на ученици от ВТГ „Георги Стойков Раковски“ – гр. Варна
по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2”, 2022 г”

 

1 2
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound