регистрация на фирма

В настоящата статия ще намерите основните въпроси и моменти които са важни при регистрация на фирма – от момента на раждане на идеята до превръщането ѝ в работеща стопанска единица. Постарали сме се да включим освен информацията за учредителни процедури, но и такава касаеща последващите регистрации и вписвания.

Преди да напреднем с информацията и да пристъпим към конкретиката, разбира се натоварвайки статията с повече специфични термини, е добре да направим едно уточнение в какъв контекст използваме понятието „фирма“. Като цяло в гражданското си значение думата фирма се използва и се асоциира с дружество, компания или въобще вид търговец.

Съгласно Търговския закон легалната дефиниция на “фирма” е “име, на дружество”, поради което ние ще използваме думата „фирма“ в по-широкото й, разговорно значение.

Етапи и конкретни стъпки за регистрация на фирма

Процедурата по откриване на фирма включва следните етапи:

 1. Подготвителни мероприятия в това число консултации относно правна форма, фирмено наименование, капитал и други основни реквизити;
 2. Изготвяне на учредителните документи необходими за регистрация на фирмата;
 3. Съгласуване на документацията, подписване и провеждане на учредяването;
 4. Откриване на набирателна сметка в банка и внасяне на капитала;
 5. Посещение при нотариус за заверка на документи;
 6. Вписване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ;
 7. Последващи регистрации и вписвания;
 1. Подготвителни мероприятия

  Вашият бизнес консултант или адвокат могат да Ви помогнат в първия етап на регистрацията на фирма. Разбира се важно е Вие добре да развиете и представите вашата идея, краткосрочните и дългосрочни цели, а те да изведат най-добрите или бихме добавили оптимални варианти.

  Ако трябва да посочим кой е най важния според нас етап, не само в създаването и регистрирането на една фирма, но и в бъдещото й функциониране, определено бихме акцентирали на „Подготвителните мероприятия“.

 2. Изготвяне на учредителните документи

  Независимо дали сами ще подготвите документите необходими за регистрация или ще възложите това на външна, консултантска компания, важно е да се определи точния набор от документи.

  Необходимите документи за регистрация на фирма зависят от вида търговец който ще се регистрира. На този етап бихме обърнали сериозно внимание към Учредителния договор, независимо каква дружествена форма е избрана, тъй като това е основополагащия за всяка фирма документ. Мислим, че ако го наречем фирмената библия, няма да е неправилно, тъй като в него се поставят основите и правилата за отношенията между съдружници, служители и трети лица, както и се предопределя и фирмената култура.

  Друг акцент бихме поставили върху договорите за възлагане на управлението с избраните органи, които ще представляват и управляват фирмите.

 3. Съгласуване на документацията

  На този етап се дискутират и се съгласуват документите между възлагащи и консултиращи, между съдружници и управители, след което се преминава към подготовка на нужните екземпляри и подписване на документацията за регистрация.

 4. Откриване на набирателна сметка

  На този етап, ако изборът ви е търговско, капиталово дружество следва в избрана от Вас банка да се открие набирателна сметка. Това е „специална“ сметка, която служи единствено за набиране на първоначалния, регистриран капитал на фирмата.

  След като се направи регистрацията пред Търговския регистър тази сметка се закрива или се трансформира в разплащателна сметка. За доказване на внесения по набирателната сметка капитал може да се ползва вносната бележа, преводно нареждане или референция издадена от банката.

  Докато сте обслужвани от банковите служители, може би е добра идея да платите удобно на гише и таксата за регистриране на фирмата пред Търговския регистър.

 5. Посещението при нотариуса

  Този етап е задължителен за представляващите и управляващи бъдещата фирма. Пред нотариуса представляващите правят декларации и подписват документ, с който дават съгласието си да изпълняват длъжността и съответно подават образец от подписа си. Нотариално производство и съответно заверка на документи възниква също и при по – особени учредителни процедури с непарични вноски в капитала на фирмата.

 6. Вписване в търговския регистър

  Всички подготвени документи, в това число тези внесения капитал и платената такса се подават в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписвания. Входирането на документите може да се извърши на гише или онлайн.

  В деня следващ този на подаване на документите би следвало фирмата да е регистрирана или да има указания за изправяне на неточности по документите, в това число и по правното им съдържание. Търговският регистър не издава документ за регистрацията, но вписването на новата фирма се отразява по индивидуална партида. На регистрираната фирма се издава ЕИК (единен идентификационен код), който служи за бъдещата легитимация и идентификация на търговеца.

 7. Последващи регистрации и вписвания

  След като фирмата е вписана пред Търговския регистър идва ред на условно определен от нас заключителен етап, а именно, последващи регистрации и вписвания. За да е фирмата не само регистрирана, а и функционираща следва да се проведат регистрации в НАП по отношение на данъчен режим или осигуряване на лицата (съдружници и управители).

  На този етап включваме също и закриване на набирателната сметка, както и откриването на разплащателната сметка/и на фирмата. Обръщаме внимание, че много от дейностите са лицензионни или с разрешителен режим и предполага следващи действия. Пример можем да дадем с дейности свързани с предоставяне на медицински услуги или за такива, отивайки във съвсем друг отрасъл, в сферата на транспорта.

  Понякога този етап се оказва най-труден, защото са много специфични и детайлни нормативните изисквания.

Срок за регистрация на фирма

Разбира се ще трябва да ползваме доза условност, поради факта, че различните правни форми предполагат различна сложност и съответно срок за регистрация, но всички етапи, до вписването на фирмата пред Търговския регистър включително, не следва да отнемат повече от 5 дни.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound