Определение и примери за отговорностите на професионалният мениджър на  имоти.

Професионалният мениджър на недвижими имоти е компания, която се е специализирала в управлението и администрирането на имоти от името на собственика или инвеститора. В кръга от отговорностите на екипа ангажиран с управлението се включват разнообразни задачи, свързани с ефективното функциониране, поддръжка и оптимизация на имотите, с цел максимизиране на стойността и доходите от тях. 

Как работи управлението на имоти?

Професионалните мениджъри на недвижими имоти се занимават с всичко, което се случва ежедневно в управляваните от тях обекти. В състава на компанията следва да има екип специалисти с работни познания за сектора на недвижимите имоти, в който е позициониран имотът под наем, като например индустриални, търговски или производствени обекти.

Управлението на имоти включва координирането на различни аспекти на поддръжката, операциите и администрацията на недвижими имоти, с цел подобряване на стойността и ефективното използване на тези имоти. Това може да бъде свързано с жилищни сгради, комерсиални обекти, офиси, индустриални площи и други видове имоти. В зависимост от конкретните нужди и типа на имотите. Ето някои от основните аспекти на ролята на мениджъра на имоти:

Определяне на наемната цена

Специфика на нашия пазар на наеми е, че се отличава с изключителна чувствителност към цената, която играе и сериозна роля при вземането на решения от страна на ползвателите. Следвайки това разбиране приемаме, че определянето на наема за даден имот е важен процес, който трябва да бъде балансиран между целите на собственика и конкурентната за пазара цена.

Събиране на наемните плащания

Събираемостта на наемните плащания е чудесен индикатор за систематичността и организацията на професионалния мениджър и системата, която е изградил по управление на имота. Своевременното, текущото събирането на задълженията или регулярността на постъпленията от наеми е от изключително значение за ефективността на управлението на имота. Мениджърът на имоти съблюдава изпълнението на основни модалитети и условия, включени в договора за наем, в това число плащанията, срокове, санкции и други важни детайли.

Подбор на наемателите

Подбора на наемателите или селектирането, както още се нарича този процес е друга основна отговорност на професионалния управителя на имоти. Натоварената с управлението на имота компания участва активно в подбора и пресяването на потенциални наематели. За намирането на наематели управителите на недвижими имот могат да се доверят и на посреднически агенции, но отговорността за избора и преценката на правилния наемател е изцяло на мениджъра.

Пояснение:

Всеки имот и всяка организация могат да имат специфични изисквания. Много собственици на имоти се обръщат към професионални мениджъри на имоти или  компании, за да се грижат за всички тези аспекти и да гарантират успешното функциониране и развитие на техните недвижими имоти.

Поддръжка на имота

Професионалният мениджър трябва да има грижата да поддържа имота, като създава безопасна и добре организирана среда за обитаване, носейки отговорност за профилактиката на системите, планираната поддръжка и спешните ремонти.

Работата, извършена от изпълнители и други ремонтни специалисти, трябва да бъде инспектирана, за да се гарантира, че отговаря на стандартите поставени от законодателя в сферата на безопасността, но и тези изведени по силата на договореностите. 

Управление на бюджетите

Правилното, точно и навременно планиране на разходите за поддръжка и експлоатация на имота, позволява на управляващото дружество и на собственика да осигурят и нужните постъпления и съответно изпълнение на заложените цели. Изготвянето на бюджет със всички негови елементи, включващ и прогнози по отношение на колебанията на конкретния пазар на наеми е една най – сериозните отговорности на мениджъра.

 

Ние от ACTIVITY се стремим да изградим разбиране по отношение на процеса на управление и администриране на имотите, както и да надграждаме услугите, които предоставяме в тази област към нашите клиенти. След като направихме преглед на общите и достъпни разбирания по отношения на отговорностите, които носи едно професионално организирано звено за управление на недвижими имоти, а именно:

 1. Определяне на наемната цена;

 2. Събиране на наемните плащания;

 3. Подбор на наемателите;

 4. Поддръжка на имота;

 5. Управление на бюджетите;

Считаме, че качественото управлението на недвижимите имоти следва да включва и две допълнителни отговорности на професионалния мениджър:

Сключване на договорите – правна част

Работата с много наематели предполага изключително широк кръг от казуси на фаза определяне на условията и сключване на договорите. В случай, че в екипа на професионалния мениджър има включени квалифицирани юристи, то ще могат да се сключат нужните договори, приложения и изменения към тях. При изпълнение на наемния договор, много често възникват отношения между страните, които следва да бъдат дефинирани според правната им същност, както и да бъдат правилно документирани.

Организация и обработка на счетоводната информация

В случай, че професионалния мениджър може да предложи обработка на първичните документи и счетоводната информация, това от своя страна ще способства за доброто изпълнение на други отговорности на управляващата компания, а именно: Повишаване скоростта и събираемостта на вземанията от наем, както и точното създаване и изпълнение на бюджети.

 

Ключови изводи.

Отговорностите на професионалния мениджър на имоти са многофункционални и обхващат широк спектър задачи, целящи оптималното управление и експлоатация на недвижимите имоти.

 1. Наемателски въпроси:

  Те се грижат за намирането на подходящи наематели, сключването и управлението на наемни договори, взимането на наемни такси и следенето на сроковете за плащане.

 2. Поддръжка и ремонти:

  Професионалният мениджър се грижи за поддържането на имотите в добро състояние, планира и организира необходимите ремонти, обслужване на съоръжения и системи, както и бързо реагиране на възникнали аварии.

 3. Финансово управление:

  Те следят финансовото състояние на имотите, включително събирането на наемни такси, плащането на сметки за обслужване, данъци и други разходи, както и подготовката на бюджети и финансови отчети за собствениците.

 4. Свързани административни задачи:

  Това включва поддържане на документация, свързана с имотите, отчети за наемателите, осигуряване на необходимите разрешителни и лицензи, както и съответствие с регулациите и законите за недвижимите имоти.

 5. Подобрения и оптимизация:

  Те могат да предложат стратегии за подобрение на стойността на имотите, включително предложения за реновации, модернизации или други инвестиции, които да подобрят доходността и привлекат по-качествени наематели.

 

Мениджърите на имоти трябва да са запознати с приетите счетоводни практики, за да осигурят точно водене на счетоводството за целите на приходите, данъците и инвестициите.

За целите на счетоводството е важно да се води задълбочена документация по отношение на имота. Записите трябва да включват всички приходи и разходи; подписаните договори за наем, заявките за поддръжка, оплакванията, записите на ремонтите, разходите за ремонти, разходите за поддръжка, както и запис на събираемостта на наема и разходите за застраховки.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound