Юридическите лица, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), свободно определят целите си и могат да се самоопределят като организации за осъществяване на дейност в обществена или в частна полза – чл. 2, ал. 1 от закона. Определянето се извършва с устава, учредителния акт или с изменение в тях, на основание чл. 2, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

Извършването на стопанска дейност и нейният предмет са регламентирани с чл. 3, ал. 2 – 6 от ЗЮЛНЦ, а именно:

„(3) Юридическите лица с нестопанска цел могат да извършват допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели.

(4) Предметът на стопанската дейност се определя в устава или учредителния акт на юридическото лице с нестопанска цел.

(5) Извършването от юридическите лица с нестопанска цел на стопанска дейност се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност“.

От прегледа на разпоредбите залегнали в член 1 от ТЗ и становищата на приходната администрация се налага извода, че за да се определи една дейност, осъществявана от ЮЛНЦ, като търговска/стопанска, тя следва да отговаря на следните критерии:

  1. „дейността да се извършва по занятие, да е източник на постоянен, регулярен доход и дейността да се осъществява с цел печалба или дейността да се осъществява в частен интерес на юридическото лице;
  2. цените на предоставените услуги или стоки да се формират на пазарен принцип.“

В действащите ЗДДС и Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) не е правно регламентирано понятието „стопанска дейност“.

Данъчно задължено лице, по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС, „независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него“. Като такава следва да се квалифицира извършваната дейност от юридически лица с нестопанска цел, когато се извършва по занятие и е източник на постоянен, регулярен доход.

В този смисъл, юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, придобиват статута на данъчно задължени лица, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, в случаите, когато същите извършват независима икономическа /стопанска/ дейност“.

Условията за регистрация по ЗДДС са залегнали в глава 9 на част 6 от ЗДДС, а именно: На основание чл. 95 от ЗДДС, на регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12 от същия закон.

За целите на регистрацията по ЗДДС, Сдружението следва да определи кои от извършваните от него доставки отговарят на критериите за дейност „осъществявана редовно, по занятие” и „срещу възнаграждение” /стопанската дейност/, съответно, да разграничи доставките на стоки и услуги, които попадат в обхвата на чл. 96 от ЗДДС.

Облагаемият оборот, при който се изисква задължителна регистрация по ЗДДС, се определя по правилата на чл. 96 от закона. Съгласно чл. 96, ал. 2 от материалния закон, облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:

  1. Облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка на данъка;
  2. Доставките на финансови услуги по чл. 46 от закона;
  3. Застрахователни услуги по чл. 47, когато дейностите по т. 2 и т. 3 са свързани с основната дейност на лицето.

В облагаемия оборот не се включват доставките с нестопански характер, освободени по смисъла на чл. 44, ал. 1 от ЗДДС. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 44, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, освободена доставка е доставката на стоки и извършването на услуги от организации, които не са търговци, поставящи си цели от политически, синдикален, религиозен, патриотичен, философски, филантропски или граждански характер, когато доставката е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност или използвани за постигане на поставените цели. Посоченото е валидно при условие, че не се нарушават правилата на конкуренцията. В случай, че дейността на Сдружението нарушава правилата за конкуренция, няма да е приложима нормата на чл. 44, ал. 1 от ЗДДС и доставките биха били облагаеми по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС.

Изхождайки от гореизложеното, юридическо лице с нестопанска цел, може да се определи като данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, когато същото извършва стопанска дейност или независима икономическа дейност по смисъла на ал. 2 на същата правна норма, независимо от нейните цели. В резултат на което, би могло да подлежи на задължителна регистрация, или на регистрация по избор по материалния закон.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound