Posts by

Екипът на АКТИВиТИ

Home / Blog Archive
Данъци

Промени в декларирането на необлагаеми доходи на служителите

 

В срок до 28.02.2023 г. работодателите трябва да предоставят информация в НАП за изплатените през 2022 г. доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Със Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) бяха направени промени, свързани с информацията, която ежегодно се предоставя в НАП със справките по чл. 73, ал. 1 и 6 от ЗДДФЛ. Промените, направени с този нормативен акт по отношение на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, ще се прилагат за доходи, изплатени след 01.01.2023 г., и нямат отношение към данните, които ще се подават за 2022 г.

Деклариране на доходи на физически лица

На основание чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ работодателят изготвя справка по образец за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения (доходи по чл. 24 от ЗДДФЛ, с изключение на доходите по ал. 2, т. 1, букви “а” – “д”, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, когато са предоставени в натура, т. 10, 12, 13, т. 16, когато са предоставени в натура, т. 17, когато са предоставени в натура, и по ал. 4 от същия закон) и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Справката се предоставя на ТД на НАП по място на регистрация на работодателя до 28 февруари на следващата година.

Декларирането от физическото лице се прави по общите правила за деклариране на доходите от трудови правоотношения с годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Кои необлагаеми доходи трябва да бъдат посочени в справката?

Предоставените на служителите ваучери за храна, които са освободени от облагане с данък върху социалните разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, изплатените обезщетения за първите три дни от болничния, еднократните помощи, в размер до 2400 лв. за раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак и др, поясняват от приходната агенция.
Както досега, в справката се посочва информация за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски, както и за резултатите от годишното преизчисляване на доходите от трудови правоотношения от основния работодател.

В случай че Ви възникват допълнителни въпроси можете да се обърнете към нашите специалисти.

Данъци

Промяна в прага на облагаемия оборот за задължителна регистрация по закона за ДДС

Съветът на Европейския съюз разреши на България да въведе специална мярка за дерогация от чл. 287 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28.11.2006 г., относно общата система на данък върху добавената стойност (ДДС). Така определеното решение е имплементирано в националното законодателство с изменение на чл. 96 от ЗДДС и съответно с определяне на облагаем оборот от 100 000 лв, като минимален праг за задължителна регистрация на данъчно задължените лица по същия закон. Цитираната промяна в закона влиза в сила считано от 01.01.2023 г.

Увеличаването на минималния праг за регистрация по ДДС от 50 000 лв. на 100 000 лв. е мярка, която би имала положителен ефект в настоящата трудна икономическа обстановка и ще доведе до намаляване на административната тежест за бизнеса, особено за малките предприятия. Друг очакван положителен ефект за тези компании е и създаване на допълнителни конкуренти предимства.

От 1 януари 2025 г. на държавите-членки ще бъде позволено да освободят от ДДС доставките на стоки и услуги, извършени от данъчно задължени лица, чиито годишен оборот не надвишава прага от 85 000 евро

1 2
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound